О Б Я В А

 

от „ЯГУАР - 02” ЕООД, гр. ИХТИМАН

 

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., изм.  и доп. ДВ бр.94/2012г., в сила от 30.11.2012г. и бр.12/2016г., в сила от 12.02.2016г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на строителни материали – гнайсгранити в находище „Камъка”, с. Черньово, община Ихтиман, област София”, сме изготвили следната документация:

1. Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

2. План за управление на минните отпадъци, представен и оформен като отделно приложение към информацията по Приложение № 2.

Документацията е налична на хартиен и електронен носител в  ЯГУАР-02 ЕООД,

 гр. Ихтиман,  ул. „Ивайло“ № 60

 

Всички, които желаят да се запознаят с документацията и/или да изразят писмени мнения и становища, могат да го направят в 14 дневен срок от датата на обявяването в сайта на Инвеститора – www.jaguar02.com, Община Ихтиман, Кметство с. Черньово, РИОСВ – София, гр. София 1618, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10; деловодство: 02/955 55 98; факс: 02/955 93 62, електронна поща: riosv@riew-sofia.org и  Инвеститора – „Ягуар-02” ЕООД, гр. Ихтиман 2050, ул. „Ивайло” № 60, факс 0724/82191, тел. 0887 200 171 и ел. поща (e-mail) - jaguar02@abv.bg.

 

За контакти:  Радослав Петров Алексов - 0887795828

Георги Йорданов Керезов – 0888595947

 

 

 Публикувано на 14.06.2016 г.